Ureditev in vzpostavitev učnega parka pri OŠ Štore

Vodilni partner: Osnovna šola Štore (www.os-store.si)
Partner: Štore Steel d.o.o. (www.store-steel.si)
Obdobje izvajanja operacije: september 2017 – december 2018
Ukrep SLR: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Skupna vrednost operacije: 27.776,21 EUR
Višina sredstev ESRR: 18.213,91 EUR

Namen operacije je bil ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter aktivno vključevanje ranljivih skupin v socialno oziroma družbeno življenje. Z operacijo so vzpostavili celostno urejen učni park pri Osnovni šoli Štore, to je učilnico na prostem, gozdno učno pot in investicijo v obnovo 100 let stare lokomotive z nadstreškom zanjo.

V izvedbene aktivnosti so bili poleg partnerjev aktivno vključeni tudi mladi, starejši, ostareli, ženske, osebe s posebnimi potrebami. Le-ti so sodelovali pri izdelavi opreme (ptičjih hišic, hotela za žuželke), zasaditvi visokih gredic z začimbami in zelišči, ki so jih nato v zeliščarskih delavnicah uporabili za različne izdelke (kozmetične pripomočke, čajne mešanice, priprava zdravega obroka, …), pripravili načrt gozdne učne poti, oblikovali besedilo za informativne table in učno gradivo v obliki zgibank.

Gostili so sovrstnike z OŠ Frankolovo, jim predstavili gozdno učno pot in obnovljeno parno lokomotivo. Na osrednjo prireditev ob 100-letnici lokomotive, ki predstavlja neprecenljivo vrednost železarske kulturne dediščine območja, so v mesecu juniju 2018 povabili ostarele prebivalce naše in sosednjih občin (tudi varovance Doma za ostarele Lipa), s čimer smo nadaljevali in poglobili dobro medgeneracijsko sodelovanje ter njihovo socialno aktivacijo. Partner Štore Steel d.o.o. je financiral nakup informacijske table, promocijski material, klopi in mize za učilnico v naravi, koše za smeti ter pitnik za vodo.

Avtor fotografij je Matjaž Jambriško.