Doživljajski zeliščni vrtovi

Akronim: Zelišča

Partnerji: Pedenjped – Karmen Bračič k. d., STIK Laško, ZPO Celje d. o. o., Ines Drame s. p. in Alenka Zapušek s. p.

Obdobje izvajanja: 2017-2018
Skupna vrednost operacije: 40.294,56 EUR
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 20.404,60 EUR

Povzetek operacije:

Z zaključeno operacijo Doživljajski zeliščni vrtovi so upravičenci uresničili namen operacije, ki spodbuja sonaravno kmetovanje, ohranjanje naravnih danosti in nesnovne kulturne dediščine zeliščarstva ter razvoj zelenega turizma. Sodelujoči partnerji so ustvarili pogoje za dolgoročno vzpostavljanje delovnih mest in priložnosti za povečevanje kompetenc ranljivih skupin. Vzpostavitev in povezanost več različnih vrtov v mrežo bo omogočila multipliciranje učinkov in predstavitev zeliščarstva skozi raznolike tradicionalne in posodobljene nove prakse. Naložbe in aktivnosti v vse vključene vrtove bodo povečale prepoznavnost  inovativno povezane mreže, krepile skupno identiteto vrtov in olajšale odločitev obiskovalcev za povezano (ne le posamično) doživetje zeliščarstva na območju LAS.

S tematskim načrtovanjem, odgovorno pripravo zemljišč, strokovno zasaditvijo in oskrbo zelišč na različnih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih (Keltski  zeliščni vrt, Permakulturni vrt PermaMama, Divji zeliščni vrt na Celjski koči), z uporabo lokalnih gradbenih materialov (les, kamen) in virov (deževnica za zalivanje vrtov, solarna energija, odpadna oprema in material na kmetijah), z urejanjem prireditvenih prostorov, z izdelavo zeliščnih izdelkov in storitev, z delavnicami in s skupnim spletnim kanalom promocije, z mreženjem ponudnikov in še posebej z oblikovanjem dopolnjujočih izobraževalnih in doživljajskih zgodb vlagatelj in partnerji v operaciji.  Z rezultati projekta se bodo v bodoče zmanjševali negativni vplivi na okolje, razvijale kompetence prebivalstva (posebej ranljivih skupin), ohranjala biodiverziteta območja ter posledično izboljševali naravni pogoji za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, zmanjšanje izpustov CO2, erozije in zaraščanja zemljišč.

Ključne aktivnosti v operaciji so bile:

  • načrtovanje, priprava zemljišč, zasaditve ter oskrba zelišč v treh novih tematskih oglednih doživljajskih zeliščnih vrtovih za izobraževalne in turistične namene;
  • nakup opreme za ureditev dveh prireditvenih prostorov (jurta na kmetiji Vrhivšek in zeliščna soba na Celjski koči) za izvedbo delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov;
  • ohranjanje in zaščita šest naravnih habitatov prostorastočih zdravilnih rastlin ter izobraževanje različnih ciljnih skupin o trajnostnem nabiralništvu ter ohranjanju biodiverzitete;
  • razvoj novih zeliščnih izdelkov pod blagovno znamko Kloštrski izviri zdravja in storitev z višjo dodano vrednostjo (3 delavnice za razvoj storitev, 2 za razvoj izdelkov);
  • promocijske aktivnosti (vzpostavitev skupnega spletnega mesta:  herbs.si, izvedba delavnic za različne ciljne skupine – turistične ponudnike, ranljive skupine …).