Kmetujem – naravo varujem

Akronim: Kmetvarno

Partnerji: Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Društvo kmetic Celje, Štore, Društvo podeželskih žena Meta, Društvo kmečkih žena Rosa

Obdobje izvajanja: april 2018 – april 2019

Skupna vrednost projekta: 16.958,19 EUR

Vrednost sofinanciranja EKSRP: 14.362,31 EUR

Povzetek operacije:

Za delo v kmetijstvu potrebujemo vse več znanja, za delo z naravo pa vse več modrosti. Projekt Kmetujem – naravo varujem sledi tem načelom. V projektu so si partnerji prizadevali z izvedbo vrsto usposabljanj in delovnih srečanj osveščati in usposabljati ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in s tem posledično vplivati na zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje in naravo.

V sklopu operacije je bilo skupaj  izvedenih 28 usposabljanj in 2 delovna sestanka, ki se jih je udeležilo 403 udeležencev, od tega 311 iz ranljivih skupin (žensk).

S področja biotičnega varstva rastlin je bilo izvedenih 6 usposabljanj, 3 usposabljanja na območju Laškega in 3 usposabljanja na območju Celja. Usposabljanja so bila osredotočena na vsebine o najpogostejših škodljivih organizmih v rastlinski pridelavi, predstavljeni so bili biotični agensi in možnosti za biotično zatiranje bolezni rastlin. Štiri usposabljanja so bila izvedena na terenu, kjer so udeleženci usposabljanj lahko prepoznavali škodljive in koristne organizme; izveden je bil prikaz postavitve več manjših domovanj za koristne organizme, izdelana sta bila tudi 2 hotela za koristne organizme. Na vseh usposabljanjih je bilo prisotnih 79 udeležencev, od tega 72 žensk.

S področja semenarjenja kot načina ohranjanja biotske raznovrstnosti je bilo prav tako izvedenih 6 usposabljanj. 3 usposabljanja na območju Laškega in 3 usposabljanja na območju Celja. Prvi dve delavnici sta bili izvedeni na terenu in sta zajemali praktično delo udeležencev in strokovno voden ogled posameznih faz vzgoje semen po posameznih vrstah zelenjadnic.

Ostala 4 usposabljanja so potekala v predavalnicah in so zajemala vsebine o avtohtonem, tradicionalnem in/ali domačem semenskem materialu, o pogojih za pridelavo semen zelenjadnic, o posebnostih pridelave semen zelenjadnic po posameznih vrstah, o parametrih kakovosti semenskega materiala, o shranjevanju, skladiščenju in ohranjanju lastno pridelanih semen zelenjave.
Prisotnih je bilo skupaj 87 udeležencev, od tega 82 žensk.

S področja varovanja okolja v živinoreji sta bila izvedena 2 usposabljanja na terenu, eno v Laškem in eno v Vojniku. Vsebine delavnice so bile pravilno ravnanje z nevarnimi in drugimi odpadki na kmetiji, varovanje okolja pri pripravi krme na travinju in pravilna priprava krmnega obroka, ki prav tako vpliva na izpuste toplogrednih plinov. Skupaj je bilo prisotnih 24 udeležencev, od tega 8 žensk.

S področja ekološkega kmetovanja so bila izvedena 3 usposabljanja v Laškem in 1 ogled dobrih praks. Predstavljene vsebine so bile povezane s pogoji za opravljanje ekološkega kmetovanja na področju rastlinske pridelave in reje živali ter o možnostih preusmeritve iz konvencionalnega v ekološki način kmetovanja. Poleg 3 dni teoretičnega dela so četrti dan bili izvedeni ogledi 3 dobrih praks, kjer so si udeleženci ogledali 3 uspešne ekološke kmetije (Slemenšek Habjan in Plahtica).
Skupaj se je usposabljanja in ogleda dobrih praks udeležilo 34 udeležencev, od tega 18 žensk.

S področja čiščenja odpadnih vod na kmetijskih gospodarstvih sta bila izvedena 2 teoretična usposabljanja, eno v Laškem in eno v Vojniku. Vsebina predavanj je bila zakonodaja s področja čiščenja odpadnih vod na kmetijskih gospodarstvih, predstavitev različnih tipov malih čistilnih naprav, čiščenje odpadnih voda pri zakolu kopitarjev, parkljarjev in piščancev in pri predelavi živil živalskega izvora ter pravilno ravnanje s stranskimi živalskimi proizvodi. Obeh usposabljanj se je udeležilo 28 udeležencev, od tega 11 žensk.

S področja varovanja okolja v gospodinjstvu so bila izvedena 3 predavanja. Eno v Laškem, eno v Štorah in eno v Vojniku. Vsebine delavnic so bile varčevanje z vodo, energijo, o zmanjševanju embalaže, pametnem nakupovanju, lastni pridelavi zelenjave in pripravi shrankov …  Po zaključku usposabljanj je nastal e-zbirnik varovanja okolja v gospodinjstvu. Skupaj je bilo prisotnih 37 udeleženk, od tega 37 žensk.

Izvedena sta bila tudi 2 usposabljanja s področja cepljenja in razmnoževanja sadnega drevja, in sicer v Laškem in v Celju, skupaj je bilo prisotnih 45 udeležencev, od tega 21 žensk.

Pri predstavitvi dobrih praks skupnostnega ohranjanja semen so bila 3 usposabljanja in predstavljenih je bilo 8 dobrih praks, kljub temu, da sta bili prvotno načrtovani le 2 predstavitvi dobrih praks. Skupaj je bilo prisotnih 51 udeležencev, od tega 46 žensk.

Pri načrtovanju koncepta skupnostnega ohranjanja in širjenja starih sort kulturnih rastlin na območju LAS Raznolikost podeželja sta bila izvedena 2 delovna sestanka, na katerih je bilo zabeleženo skupaj 18 udeležencev, od tega 16 žensk. Kot rezultat delovnih srečanj je bil oblikovan koncept skupnostnega ohranjanja in širjenja starih sort kulturnih rastlin.