Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Uspešno zaključena prva operacija sodelovanja LAS


LAS Raznolikost podeželja poskuša z zbiranjem in razvojem idej z območja in iskanjem zainteresiranih partnerjev za sodelovanje po Sloveniji in tujini. Konec leta 2016 je MKGP objavilo 1. javni razpis za pripravo in izvajanje operacij sodelovanja LAS. Do marca 2017 smo skupaj s 5 partnerskimi LAS pripravili in oddali vlogo za operacijo sodelovanja z naslovom Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine. V operaciji je sodelovalo 6 slovenskih LAS: Raznolikost podeželja, V objemu sonca, Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Srce Slovenije, Spodnje Savinjske doline in Od Pohorja do Bohorja.

Namen operacije sodelovanja, ki je bila potrjena z odločbo MKGP junija 2017, je bil povezati in predstaviti pomen zelišča na posameznih sodelujočih območjih po Sloveniji.  Vsa sodelujoča območja se srečujejo z enotnim izzivom: neizkoriščenost potencialov izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem smo želeli doseči podjetniški preboj: skozi zeliščarsko tradicijo in znanje na trg ponuditi inovativen zeliščarski integralen turističen produkt, ki zavešča prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudi višjo kvaliteto življenja. Poleg tega smo vzpostavili mrežo zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije, in inovativno komunikacijsko orodje, e-herbarij.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pesta in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celoviti gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja ITP zeliščne dediščine vzpodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki pomembno prispeva k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom omogoča oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo.

Vsak LAS je v času izvajanja operacije izbral prostorastočo in gojeno rastlino – zelišče in s tem vzpodbujal okoljsko trajnost, ohranjal semensko banko in biodiverziteto. S tem smo ohranjali prostorastoče rastline pred izginotjem in promovirali avtohtona zelišča na Slovenskem in širitev njihove uporabe. Zeliščnih turističnih produktov v Sloveniji doslej ni bilo, prav tako ne enotne platforme, ki bo z vsemi možnostmi nadgradnje na družbenih omrežjih predstavljala izobraževalno promocijsko platformo in mrežni model. Oblikovali smo nove načine uporabe zelišč in podjetniške priložnosti na področju zeliščarstva.

LAS Raznolikost podeželja je v operaciji izvedel naslednje aktivnosti:

  • Izobraževanje o zeliščih na terenu.
  • Spletno mesto e-herbarij.
  • 2 promocijski zeliščarski prireditvi.
  • Pripravo zgodb o zeliščih.
  • Priprava promocijskih besedil, lektoriranje in prevodi.
  • Fotografije za e-herbarij in gradivo.
  • Tisk učnega gradiva in map za otroke.
  • Promocijski film o zeliščarstvu.
  • Oblikovanje in izvedba turističnih programov.

Skupna vrednost operacije za LAS Raznolikost podeželja je znašala 40.868,78  EUR, višina dodeljenih nepovratnih sredstev pa je znašala 28.474,15 EUR. Aktivnosti so bile izvedene v obdobju od jeseni 2017 do jeseni 2019.